Program energetske efikasnosti Grada Kragujevca za period 2018-2020.

CSOnnect program  – Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Program energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018. – 2020. godine“ usvojila je Skupština grada Kragujevca na sednici održanoj 27. aprila 2018. godine.

Razlog izrade Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018-2020 godina je ispunjenje obaveza koje proističu iz Zakona o efikasnom korišćenju energije [1].

Program Energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018-2020 godina je izrađen i usklađen sa ciljevima Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine [2], Programa ostvarivanja Strategije [3] i Trećim akcionim planom za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018. godine [4].

Programom energetske efikasnosti grada Kragujevca se određuje planirani cilj uštede finalne energije, koji je u skladu sa ciljemuštede energije utvrđenim Trećim akcionim plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018, kao i vrednost planiranog cilja uštede energije proračunatog i izraženog u primarnoj energiji, a koji ispunjava zahteve iz Uredbe o godišnjim ciljevima uštede energije obveznika sistema energetskog menadžmenta [5].

Program energetske efikasnosti grada Kragujevca sadrži sve obavezne elemente propisane članom 10. Zakona o efikasnom korišćenju energije:

  • pregled i procenu godišnjih energetskih potreba grada Kragujevca (energetski bilans u okviru obuhvata sistema energetskog menadžmenta grada Kragujevca),
  • procenu energetskih svojstava objekata obuhvaćenih sistemom energetskog menadžmenta grada Kragujevca,
  • predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije,
  • nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera koje će doprineti ostvarenju planiranogcilja,
  • sredstva potrebna za sprovođenje ovih mera, izvore i način njihovog obezbeđivanja.

Procena godišnjih energetskih potreba grada Kragujevca je sprovedena u skladu sa metodologijom propisanom u Uputstvu za izradu energetskog bilansa u opštinama [6]. Pri proceni energetskih potreba grada Kragujevca uzeti su u obzir prikupljeni podaci o potrošnji goriva, električne energije i vode objekata obuhvaćenih sistemom energetskog menadžmenta grada Kragujevca za period 2014-2016. Varijacije klimatskih parametara u gradu Kragujevcu u analiziranom periodu uzete su u obzir pri analizi potreba za toplotnom energijom zgrada u okviru obuhvata sistema energetskog menadžmenta grada Kragujevca.

Predložene mere i aktivnosti su prema tipu razvrstane na sledeće kategorije:

  1. mere za smanjenje potrošnje primarne energije u javnimzgradama,
  2. mere za smanjenje potrošnje primarne energije sektora saobraćaja,
  3. mere za smanjenje potrošnje primarne energije javnog osvetljenja,
  4. horizontalne mere za smanjenje potrošnje primarne energije.

Uštede energije koje će se ostvariti sprovođenjem planiranih mera energetske efikasnosti proračunate su u skladu sa metodologijom „odozdo prema gore” (OPG) propisanom Pravilnikom o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja [7], Priručnikom za energetske menadžere za oblast opštinske energetike [8], a procena energetskih svojstava zgrada izvršena u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada [9].