Strategija za primenu i akcioni plan

Strategija za primenu Arhuske konvencije

Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (u daljem tekstu: Arhuska konvencija), predstavlja jedan od najnaprednijih međunarodnih ugovora koji se tiču životne sredine, definiše pravac održivog razvoja i jača osnovne demokratske principe. Konvencija sadrži zahtev da se podacima vezanim za životnu sredinu upravlja na transparentan način i da se informacije učine dostupnim civilnom sektoru i predstavnicima svih relevantnih zainteresovanih strana, te da im se dozvoli da učestvuju u formulisanju politike i poštuje njihovo pravo na život u zdravoj životnoj sredini.

Da bi se zaštitilo pravo „sadašnjih i budućih generacija na život u zdravoj životnoj sredini”, u članu 1. Arhuske konvencije od Strana se zahteva da garantuju prava na dostupnost informacija, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine.
Brz i sofisticiran razvoj tehnologije za upravljanje informacijama i podacima, kao i povećan obim dostupnih informacija zahtevaju i omogućavaju preciznije reakcije kako onih koji kreiraju savremenu politiku, tako i onih na koje ta politika direktno ili indirektno utiče.
Republika Srbija je potvrdila Arhusku konvenciju 2009. godine. Republika Srbija je takođe započela proces pristupanja Evropskoj uniji i postepeno vrši transpoziciju propisa Evropske unije i inkorporira ih u svoj pravni sistem. To je složen i zahtevan posao. Regulatorni sistem Evropske unije će dati rezultata tek kada njegovi najvažniji elementi budu funkcionisali. Sa druge strane, moguće je postići značajan napredak u sprovođenju Arhuske konvencije, čak i kada celokupna struktura zaštite životne sredine još nije uspostavljena. Primena Arhuske konvencije, dakle, pruža mogućnost unapređenja procesa pristupanja Evropskoj uniji na ekonomičan način.

Uvođenje moderne dugoročne politike koja vodi održivom razvoju, demokratizacija osmišljavanja politike i olakšavanje procesa pristupanja Evropskoj uniji dovoljni su razlozi za sprovođenje Strategije za primenu Arhuske konvencije, što će, sa svoje strane, u kratkom roku doneti korist Republici Srbiji.

 

Ciljevi

Strategija za primenu Arhuske konvencije (u daljem tekstu: Strategija) ima za cilj obezbeđivanje procesa koji će omogućiti izvodljivo, delotvorno i postupno ispunjavanje zahteva Arhuske konvencije, a osmišljena je imajući u vidu specifičnosti uslova u Republici Srbiji. Strategija takođe sadrži principe primene kojih se treba pridržavati, a povezani su sa regulativom Evropske unije. U planu implementacije se takođe navode aktivnosti koje treba potom da uslede da bi se ispunili zahtevi vezani za Evropsku uniju.

Ciljevi Strategije u domenu primene Arhuske konvencije u Republici Srbiji su:

• Pružanje preciznog pregleda stanja u oblastima koje su najvažnije za primenu odredaba konvencije;

• Identifikovanje raskoraka i nedoslednosti između sistema implementacije i zakona Republike Srbije;

• Predlaganje aktivnosti radi usklađivanja zakona sa obavezama utvrđenim Arhuskom konvencijom i eliminisanja postojećeg raskoraka i nedoslednosti koje se tiču institucionalnih i zakonskih normi u Republici Srbiji;

• Stvaranje osnovnih uslova za dalje unapređenje i uvođenje primera dobre prakse u vezi sa Arhuskom konvencijom i drugim konvencijama koje imaju dodirnih tačaka sa njom;

• Podsticanje preduzimanja drugih aktivnosti u okviru politike, obezbeđivanje usklađenosti i primena principa koji određuju pravac kretanja na unapređenom putu ka održivom razvoju;

• Uspostavljanje veza i unapređenje procesa pristupanja Evropskoj uniji; i

• Uspostavljanje osnove za primenu mehanizama praćenja.

Ceo tekst Strategije za primenu Arhuske konvencije možete preuzeti ovde.